#uusiaalto - Agenda 2019

Jyväskylässä tapahtui jotain uskomatonta. Vihreä aalto läpäisi koko kunnan ja nosti vihreät suurimmaksi puolueeksi. Nyt tuo vihreä aalto täytyy saada vyörymään läpi Suomen.

Moni on kysynyt, miten teitte sen. Olen vastannut aina, että samalla tavalla kuin Vihreistä nostetaan koko Suomen vahva yleispuolue ja tulevaisuuden pääministeripuolue: toimimalla monipuolisena joukkueena jokaisen erilaisia vahvuuksia hyödyntäen. Toimimalla yhdessä ja yhteistyössä kuppikuntien ja ihmisten lokeroinnin sijaan. Tekemällä pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä.

Toinen keskeinen asia Jyväskylän ihmeessä oli kunnianhimoinen politiikan sisältö. Meillä Vihreillä oli uskottava näkemys siitä, miten ydinteemamme asettuvat osaksi työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa. Uskon vahvasti siihen, että me Vihreät voimme luotsata yhteiskunnan uudistamista, kun meillä on uskottavat linjat niihin isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka koskevat jokaista ihmistä joka päivä.

Vihreiden politiikan tulee katsoa riittävän kauas tulevaisuuteen. Tulevaisuuspuolueelta odotetaan uskottavia, tutkittuun tietoon perustuvia avauksia. Sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka varmistavat yhteiskuntamme peruskivien – hyvinvoinnin, koulutuksen ja ympäristön – aseman myös seuraavien vuosikymmenten aikana.

Vihreillä on komea historia. Vihreän politiikan kruununjalokivet löytyvät ihmisoikeuksien, luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen torjunnan, koulutuksen sekä tasa-arvon edistämisestä. Näissä asioissa me kaikki, kansanedustajat, kunnanvaltuutetut sekä puolueen aktiivit ja kannattajat, olemme onnistuneet. Meillä on hyviä ja vahvoja näyttöjä muun muassa eläinten hyvinvoinnin edistämisestä, energiaremontista sekä tiedepolitiikasta että köyhyyden vastaisesta taistelusta.  

Tulevaisuudessa yhteinen tehtävämme on tuoda nämä kruununjalokivemme yhä vahvemmin osaksi yleispolitiikkaa ja ihmisten arkea. Meidän on vahvistettava ydinteemojamme nostamalla ne osaksi kaikkea elinkeino-, talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Vihreitä arvoja tarvitaan yhä enemmän kuntien, maakuntien ja valtion päätöksenteossa, koska ympäristön ja luonnon hyvinvointi on meidän hyvinvointimme ja tulevaisuutemme elinehto. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka ja aikaa sen pysäyttämiseen on vähän.

Haluan puheenjohtajavaalin alla esittää agendan vuodelle 2019. Avasin tätä ajattelua linjapuheessani puoluevaltuuskunnassa 13.5.2017. Tässä ohjelmassa kuvaan tarkemmin näkemystäni siitä, mihin suuntaan meidän pitää mennä, jotta voimme jatkaa kasvuamme kohti pääministeripuolueen mittoja.

Agenda 2019 ei ole maailmanselitys eikä kaikkia politiikan lohkoja käsittelevä ohjelmapaperi, vaan kompassi seuraavan puheenjohtajakauden ajankohtaisimmille kysymyksille. Se ei ole yksityiskohtainen lista Vihreästä politiikasta, vaan yhteisten suuntaviivojen kuvaus. Vihreillä on erinomaisia kantoja yllä mainittujen asiakokonaisuuksien lisäksi niin feminismistä, vähemmistöjen asemasta, perhepolitiikasta kuin esimerkiksi poikien syrjäytymisen pysäyttämisestä. Lisäksi meidän joukossamme on useita ulko- ja turvallisuuspolitiikan konkareita, joiden vankka kokemus luotsaa meitä globaalin politiikan myrskyissä.

Talous- ja elinkeinopolitiikassa olemme olleet yhä aktiivisempia. Tällä vaalikaudella me olemme nostaneet vahvasti esille yritystukijärjestelmän ja perhevapaiden uudistamistarpeen sekä energiaremontin. Seuraavaksi meidän on otettava uusi rohkea askel eteenpäin. Meidän on otettava yhä vahvemmin ote talouden isosta kuvasta ja rakenteellisista uudistuksista, jotta kruununjalokivemme –  ympäristönsuojelu, hyvinvoinnin edistäminen, koulutuksen puolustaminen – nousevat vahvemmin politiikan keskiöön.

Pääministeripuolueeksi tähtäävältä puolueelta odotetaan vuoden 2019 hallitusneuvotteluissa vahvoja linjoja neljään kokonaisuuteen: yleiseen talous- ja työllisyyspolitiikkaan, sosiaaliturvan ja verotuksen kokonaisuudistuksiin sekä sote-uudistukseen. Alla esittämäni agenda on alku neljän ajankohtaisen osa-alueen linjaamiselle yhdessä. Monessa muussa yksittäisessä teemassa – kuten ilmasto- ja ihmisoikeusteemoissa –  olemme olleet perinteisesti vahvoilla.  Nyt on otettava askel suurempiin saappaisiin ja integroitava omat osaamisalueemme osaksi yleispolitiikkaa.

Yhdessä voimme tehdä vuodesta 2019 sen hetken, joka kokoaa, nostaa ja kasvattaa Vihreät pääministeripuolueen mittoihin.

1. Kestävä talouspoliittinen linja

Hallitusneuvotteluissa meiltä odotetaan vahvaa, pääministeripuolueen mitat täyttävää, talouspoliittista linjaa. Talouspolitiikan keskiössä tulee olla pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä kestävä kehitys – ihmisten hyvinvointi, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Suurin ongelma Suomen taloudessa ei ole velan ja vajeiden kehitys lyhyellä aikavälillä, vaan julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että julkistalous uhkaa ajautua ongelmiin, mikäli velka jatkaa hallitsemattomasti kasvuaan valtion tulopuolen näivettyessä.

Vihreiden on otettava kattava vetovastuu talouden uudistamisesta. Toteuttamalla tarvittavat työmarkkinareformit kestävällä tavalla varmistetaan, että yhä useammalla meistä on työtä. Paikallinen sopiminen voi olla ratkaisu parempaan työllisyyteen, kunhan työntekijöiden asemasta huolehditaan. Julkisia hankintoja uudistamalla ja markkinoiden toimintaa parantamalla luomme edellytyksiä innovaatioille. Poistamalla työperäisen maahanmuuton rajoitteita voidaan varmistaa, että hyvinvointiyhteiskuntamme palveluista huolehtii yhä useampi. Ottamalla askeleita ulkomaisten fossiilisten polttoaineiden tukemisesta uusiutuvan ja kotimaisen energian kysynnän kasvattamiseen, mahdollistetaan työllisyyden kasvu koko maassa. Torjumalla koulutusleikkaukset edistetään innovaatioita ja vähennetään syrjäytymistä. Koulutuksen laatuun ja tutkimukseen sekä julkiseen infrastruktuuriin kohdistuvat menojen leikkaukset vaikuttavat negatiivisesti tuottavuuteen ja tulevaan talouskasvuun.

2. Hoidetaan ihmiset kokonaisuutena

Kompurointi sote-uudistuksessa tulee jatkumaan ja on todennäköistä, että asiaa nousee myös maakuntavaalien jälkeen eduskuntavaalien teemaksi. Vuonna 2019 meillä on oltava tarvittava osaaminen, tahto ja agenda neuvotella uudistusta kestävämpään suuntaan. Jokaisen ihmisen on saatava oikea-aikaista hoitoa ilman jonoja, lompakon paksuudesta ja postinumerosta riippumatta. Palveluiden järjestäminen ja rahoitus on saatava samoihin käsiin. Tieto täytyy saada liikkumaan jokaisen asiakaskäynnin mukana. Kyse on ihmisten hoitamisesta kokonaisuutena.

Sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutuisivat parhaiten toteuttamalla 9-12 maakunnan malli ja luopumalla laajasta valinnanvapaudesta. Kaikki puolueet on saatava sitoutumaan terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen, kustannusten kasvun hillitsemiseen ja saumattomien hoitoketjujen turvaamiseen. Uudistuksen alkuperäiset tavoitteet turvataan parhaiten yhdistämällä palveluiden rahoitusta ja antamalla maakunnille verotusoikeus. Asiakkaan valinnanvapauden edistämisessä voidaan edetä vaiheittain vasta, kun uudistuksen muut tavoitteet ovat turvattu.

3. Työn vastaanottamisesta aina kannattavaa

Istuva hallitus on käynnistänyt sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen tähtäävän työn. Asiantuntijoiden näkemykset uudistuksen suunnasta tulevat värittämään vaalien alla käytävää keskustelua. Valmistelussa otetaan huomioon muun muassa perustulokokeilun, osallistumistulokokeilun ja kansallisen tulorekisterin tuomat mahdollisuudet historiallisen merkittävään uudistukseen. Yhteiskunta on herännyt kaikkia puolueita myöten perustulon ajatukseen. Vihreiden on ajettava kunnollisen perustulon käyttöönottoa osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Meidän on kuitenkin kyettävä katsomaan sosiaaliturvakokonaisuutta huomattavasti perustuloa laajemmasta näkökulmasta.

Tarvitsemme kattavan Vihreän näkemyksen siitä, miten työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Tarvitsemme järjestelmän, jossa varhainen puuttuminen estää nuorten syrjäytymisen. Ihmisten kokemukset etuusviidakosta on kuultava ja pyrittävä kehittämään sosiaaliturvaa kokonaisuutena yksiselitteisempään suuntaan. Esimerkiksi ansioturvaa tulisi porrastaa nykyistä enemmän ja ottaa suhdanteet paremmin huomioon, jotta luotaisiin paremmat kannustimet hakea töitä, ilman että rangaistaisiin ihmisiä siitä, että työtä ei ole tarjolla.

4. Vihreä verotuksen kokonaisuudistus

Kansallinen tulorekisteri vuonna 2019 tulee mahdollistamaan nykyistä isompien uudistusten tekemisen sosiaaliturvakokonaisuuden lisäksi myös verojärjestelmäämme. Tarvitsemmekin Vihreän verotuksen kokonaisuudistuksen. Kiteyttäen voi sanoa, että hyvä verojärjestelmä on laajapohjainen, yksinkertainen, läpinäkyvä sekä ennakoitava. Edellä mainitut asiat mahdollistavat sen, että jokainen meistä pystyy ymmärtämään, mitä muutokset verotuksessa tarkoittavat oman kukkaron kannalta. Tämä puolestaan mahdollistaa osallisuuden asiaa käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Meillä on oltava hallitusneuvotteluissa kattava näkemys siitä, miten siirrämme verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verottamisesta kulutuksen ja haittojen suuntaan. Tarvitsemme Vihreän näkemyksen sille, miten kuljemme kohti pitkällä tähtäimellä kohtia asiantuntijoiden suosittelemia laajoja veropohjia, joissa on mahdollisimman vähän verovähennysreikiä. Veropohjaa täytyy suojella verovuodolta niin oman kuin kansainvälisen lainsäädännön keinoilla.

Samalla kun yhdessä valmistaudumme vuoteen 2019, on muistettava, että niin yhteiskunnan kuin poliittisenkin puolueen tilanne elää koko ajan. Kaikkea emme voi suunnitella tarkasti, vaan parhaita tuloksia saavutamme jatkuvasti oppimalla ja kehittymällä. Tulevaisuus- ja tiedepuolueessa tehdään rohkeita kokeiluja, jotka onnistuvat ja myös epäonnistuvat. Se on aidon uudistamisen ja tulevaisuuteen katsomisen tie.

Pääministeripuolueen mittoihin kasvaminen edellyttää yhä vahvempaa puoluetta. Joukostamme löytyvää osaamista tulee hyödyntää entistä paremmin. Positiivinen ja eteenpäin katsova liike tarvitsee positiivisen ja eteenpäin katsovan tekemisen tavan. Se näkyy ulospäin, ja antaa kaikille toimijoille osallisuuden kokemuksen ja merkityksellisyyden tunteen. Tunne on vahva kokemus. Jos ihmisellä on tunne, että häntä arvostetaan, kunnioitetaan ja kuunnellaan, hän pystyy vaikka mihin.

Avoimuuden periaate on vahvuutemme. Haluamme ottaa ihmisiä laajasti mukaan keskustelemaan ja pohtimaan poliittisia ratkaisuja. Politiikan sisältöjen ohessa on puhuttava myös yhteisestä vastuusta tehdä politiikkaa avoimesti, rehellisesti ja toisia kunnioittaen. Omasta linjasta ei tarvitse tinkiä piiruakaan, mutta voimme aina miettiä, miten tuomme linjamme esiin ja miten se rakentaa vuoropuhelua.

Kansainvälinen kehitys on osoittanut, että olemme suurten kysymysten äärellä. Jos päätöksentekojärjestelmä ja demokratia ei toimi, ihmisten turhautuminen kanavoituu yhä uusin ja uusin ”trumppeihin”.

Tulevaisuus lepää kyvyssämme käydä dialogia ja uudistua.

Jyväskylässä 29.5.2017

Touko Aalto